White Ibis

White Ibis
Image Number: D-B00340-00149

[Previous] [Bird Gallery] [Next]